Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Zadania rządów państw członkowskich

I. Ułatwiały dostęp do prawa najuboższym („prawo do ochrony prawnej”) przez:

– a) propagowanie tam, gdzie to konieczne, działań uświadamiających śro-dowiskom prawniczym istnienie problemu osób najuboższych

– b) promowanie usług porad prawnych dla najuboższych

– c) zwracanie kosztów pomocy prawnej dla najuboższych, nie wykluczając możliwości pokrywania skromnej części kosztów przez osoby korzystające z takiej pomocy, gdy tak przewiduje prawo krajowe

– d) propagowanie zakładania, jeśli jest to potrzebne, centrów poradnictwa w regionach upośledzonych.

II. Ułatwiały efektywny dostęp najuboższych do quasi-sądowych metod rozwiązywania sporów przez:

– a) zwiększanie udziału organizacji pozarządowych zapewniających wsparcie najuboższym poprzez quasi-sądowe metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacja i koncyliacja

– b) rozciąganie dostępności pomocy prawnej lub innych form pomocy na takie metody.

III. Ułatwiały efektywny dostęp do sądów najuboższym, zwłaszcza nastę-pującymi środkami:

– a) rozciąganie pomocy prawnej lub innych form pomocy na wszystkie typy spraw rozpatrywanych przez sądy (cywilne, karne, handlowe, administracyjne, socjalne) i na wszystkie postępowania sporne i niesporne, niezależnie od zdolności zainteresowanych osób do podejmowania czynności sądowych

– b) rozciąganie pomocy prawnej na osoby najuboższe, które są bezpań-stwowcami lub cudzoziemcami, w każdym przypadku stałego przebywania takiej osoby na terytorium kraju członkowskiego, w którym ma być prowadzone postępowanie

– c) uznawanie prawa do obecności przy czynnościach odpowiedniego prawnika, na ile to możliwe z wyboru danej osoby, który otrzyma odpowiednie wynagrodzenie

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *