Blog specjalisty Marcina Małachowskiego z zakresu prawa oraz z zakresu finansów.

Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy

Cytowane już zalecenie nr 7 (93) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich co do efektywnego dostępu do prawa i sprawiedliwości dla najuboższych formułuje także inne wskazówki, zalecając, by rządy państw członkowskich:

– 1) ułatwiały dostęp do prawa najuboższym („prawo do ochrony prawnej”) przez:

– propagowanie, tam gdzie to konieczne, działań uświadamiających śro-dowiskom prawniczym istnienie problemu osób najuboższych

– promowanie usług porad prawnych dla najuboższych

– propagowanie zakładania, jeśli jest to potrzebne, centrów poradnictwa w regionach upośledzonych

– 2) ułatwiały efektywny dostęp najuboższych do quasi-sądowych metod rozwiązywania sporów przez:

– zwiększanie udziału organizacji pozarządowych zapewniających wsparcie najuboższych poprzez ąuasi-sądowe metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacja i koncyliacja

– rozciąganie dostępności pomocy prawnej lub innych form pomocy na takie metody

– rozważenie umożliwienia organizacjom pozarządowym niosącym pomoc osobom najuboższym udzielania pomocy w dostępie do sądu dla osób znajdujących się w sytuacji upośledzenia

– konsultowanie się, zawsze gdy to możliwe, w ramach ogólnej polityki walki z ubóstwem, z organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie, której dotyczy omawiane zalecenie, oraz organizacjami społecznymi udzielającymi pomocy najuboższym.

Choć nie ma w Polsce krajowego pozasądowego systemu zapewniania pomocy prawnej czy udzielania porad obywatelskich, to istnieją możliwości, z których osoby ubogie czy pozbawione reprezentacji mogą korzystać. Pozasądową pomoc prawną zapewniają w ograniczonym zakresie organy publiczne (m.in. sąd, prokurator, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje pozarządowe.

This entry was posted in Kodeks. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *